داروی هولیستیک سرطان

داروی درمان و پیشگیری سرطان، دارویی طبیعی است که با هدف بهبود کیفیت زندگی طراحی و توسعه یافته است.