میگرن کات

میگری هیل به صورت پودر بوده است و روش استفاده از آن به صورت بخور است. برای اطمینان از انتقال مواد مؤثره کافی از دارو یک دستگاه ویژه بخور طراحی شد. بیماران در کلینیک آرامش، در دستگاه ویژه، بخور میگری هیل را دریافت می نمودند. با توجه به طول درمان بیست روزه، رفت و آمد بیماران مشکلی بزرگ بود. از این رو پژوهشگران شرکت میم دارو به مطالعه در مورد شکل جایگزین دارو برآمدند.

پس از آزمودن صورتهای مختلف جایگزین، سرانجام بخش تحقیق و توسعه شرکت میم دارو موفق به طراحی و تولید نمونه ی نیمه صنعتی اسپری میگرن کات شد. با تولید میگرن کات، رؤیای بیست ساله ی آغازگران پروژه ی تولید داروی درمیان میگرن، تحقق یافت. درمان بیماران با اسپری بسیار آسانتر و ارزانتر از شیوه ی پیشین بخور است. هر بیمار در طول درمان، هر روز به فاصله شش ساعت در هر سوراخ بینی خود دو پاف می نماید و پس از حدود سه ماه درمان میشود.