دکتر سید اشکان احسانی
مدیر عامل
مهندس حامد اسماعیل زاده
معاون تولید قراردادی
مهندس ناصر مقیمی
معاون تولید قراردادی